Regulamin zakupów

Właścicielem sklepu internetowego Leaflo.pl pod domeną www.leaflo.pl (zwanego dalej „e-Sklepem”) jest: Koktajlove Piotr Wilczyński, NIP 752-139-89-02, REGON 364242860 (zwanego dalej „Sprzedawcą”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 69d/5 01-651, info@leaflo.pl tel: +48 798 252 257.

§1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Kupujący/Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik) oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi elektronicznej.
2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz, którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
4. Koszyk – oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.leaflo.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
5. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
6. Dane kontaktowe – oznaczają:
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Leaflo.pl.
8. Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.leaflo.pl. za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
9. Sprzedawca – Leaflo.pl Sklep internetowy Magdalena Wilczyńska jako właściciel e-Sklepu;
10. Towar – produkty prezentowane w e-Sklepie.
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem e- Sklepu.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
13. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.
14. Projektant – podmiot zewnętrzny wykonujący na zlecenie Sprzedającego produkty, które w przypadku zamówień indywidualnych będą wysyłane z siedziby Projektanta.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem www.leaflo.pl. oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
4. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach e-Sklepu;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach e-Sklepu;
c) zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach e-Sklepu;
d) wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient;
e) tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.leaflo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
6. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail oraz wystawienie na życzenie Kupującego faktury VAT.
7. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

§3
Klienci e-Sklepu

1. Klientem detalicznym e-Sklepu jest każda osoba fizyczna lub prawna dokonująca Zamówienia w e-Sklepie i/lub dokonująca rejestracji w e-Sklepie.

§4
Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

1. W celu korzystania ze e-Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
a) dostępem do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari.
3. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
4. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

§5
Rejestracja w e-Sklepie

1. Klient detaliczny może dokonać rejestracji w e-Sklepie, ale nie jest to konieczne do składania Zamówień.
2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje nieodpłatnej rejestracji.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Nowe konto”.
4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
5. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
7. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym i założenia konta Klienta, należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło.
8. Aby dokonać rejestracji należy wybrać polecenie „Zarejestruj się”, podać dane kontaktowe, wskazać swój e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi „Moje konto” oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie dokonania Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
10. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
11. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.
12. Użytkownik, który dokonał rejestracji może w każdej chwili usunąć Konto Użytkownika samodzielnie lub zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
13. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§6
Składanie Zamówień

1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
2. Zamówienia na wybrany przez Klienta Towar można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej e-Sklepu,
b) poprzez pocztę elektroniczną i wysłanie zamówienia na adres e-mail: info@leaflo.pl,
3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu, należy wejść na stronę internetową www.leaflo.pl, zalogować się do Sklepu Internetowego, wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny), wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu, wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu oraz podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów, aby dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar albo otworzyć panel płatność i dostawa, gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta wraz z podsumowaniem.
9. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
b) jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
c) cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
d) formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
e) sposób płatności;
f) informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni;;
11. Usługa Elektroniczna Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
13. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia ze strony Sprzedającego, złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sprzedającego.
14. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności, gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.
15. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez dodanie ich do Koszyka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. e-Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających e-Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.
16. Kupujący może wybrać dowolną formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu. W przypadku chęci otrzymania faktury Kupujący zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
17. Składanie Zamówień telefonicznie jest możliwe w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

§7
Ceny i metody płatności

1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Klient ma możliwość wyboru metody płatności:
a) przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe Sprzedawcy: Piotr Wilczyński (Leaflo.pl) 60 1950 0001 2006 0013 3110 0001

b) poprzez operatora płatności Przelewy24.pl
4. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (lub za sam Towar w przypadku, gdy opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca).
5. Formy płatności zostały opisane szczegółowo w sekcji: Metody płatności.

§8
Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
2. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
4. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
6. Dla płatności za pobraniem – realizacja zamówienia wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy liczony od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas dostawy Towaru przez przewoźnika, wskazany odpowiednio w zakładce Dostawa.
7. Dla płatności za pobraniem – realizacja zamówienia wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy liczony od momentu wpływu na rachunek bankowy płatności od Klienta za Towar. Do podanego czasu należy doliczyć czas dostawy Towaru przez przewoźnika, wskazany odpowiednio w zakładce Dostawa.
8. Dostawa Towaru prowadzona jest przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Dostawa zakupionych towarów odbywa się poprzez wysłanie towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.
10. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona w całości lub częściowo na e-Sklep.
11. Klient ma możliwość wyboru sposobu wysyłki Towaru za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej lub
b) paczkomatów INPOST
9. Koszt przesyłki wynosi 19,90 PLN (cena z VAT) dla zamówień do 10kg, powyżej 10kg cena dostawy obliczana jest w koszyku – niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności i niezależnie od sposobu dostarczenia Towaru.
10. Przy Zamówieniach do 10kg na kwotę powyżej 400 PLN (wartość z VAT) wysyłka zamówienia jest bezpłatna
11. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
12. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.
13. Sposoby i terminy dostawy Towaru zostały opisane szczegółowo w sekcji: Dostawa i płatność
14. Niektóre produkty oznaczone słownie w opisie „na zamówienie” są realizowane przez podmioty zewnętrzne nazywane Projektantem współpracujące ze Sprzedającym. Zamówienia są wysyłane bezpośrednio od Projektanta z jego siedziby. W tym celu podawane są Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia. Projektant zobowiązany jest usunąć Dane osobowe niezwłocznie po realizacji zamówienia. Paragon lub fakturę wystawia Sprzedający. Jeżeli Klient zamówi również inne produkty, wówczas otrzyma jedną lub dwie paczki w zależności od możliwości logistycznych Sprzedającego.

§9
Gwarancje

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
3. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

§10
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach e-Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania e-Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
3. Klient jest proszony o niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu e-Sklepu.
4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem e-Sklepu Klient może zgłaszać
a) pisemnie na adres: Leaflo.pl. Gwiaździsta 69d/5, 01-651 Warszawa
b) pocztą elektroniczną pod adres: info@leaflo.pl
c) przy użyciu formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt”.
5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-Sklepu.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§11
Reklamacje związane z Zamówieniami

1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
a) pisemnie na adres: Leaflo.pl. Gwiaździsta 69d/5, 01-651 Warszawa
b) pocztą elektroniczną pod adres: info@leaflo.pl
c) przy użyciu formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt”.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Klient składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
5. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
7. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo
do odstąpienia od zawartej umowy.
8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
9. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
c) przedmiot reklamacji;
d) przyczynę reklamacji;
e) żądanie rozpoznania reklamacji;
f) podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
10. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
11. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Klienta.
12. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.
13. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
14. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych odeśle do Klienta na swój koszt reklamowany produkt.
15. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
16. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpoznawania złożonej reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń oraz zasad dostępu do polubownych procedur rozwiązywania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, jak również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie.
17. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu Sklepu lub umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§12
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
7. Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres e-Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do e-Sklepu.
9. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.
10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
11. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do e-Sklepu.
12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
15. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, sprzedawca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W przypadku gdy konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
16. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
17.1 rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
17.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
17.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
18. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.

§13
Ochrona prywatności i dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sklep internetowy Leaflo.pl 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach e-Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla konieczny do realizacji zamówień.
4. Klient może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Zgodę taką może wyrazić przy pierwszej rejestracji w e-Sklepie lub później poprzez edycję swoich danych w sekcji „Moje konto”. Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
5. Dostarczanie informacji handlowych przez Sprzedawcę świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Klientowi przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) prawo do przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Klient, którego dane dotyczą dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mając świadomość możliwości odmowy, a także możliwości późniejszego cofnięcia zgody poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy skontaktować się ze sprzedawcą w dowolnej formie, w szczególności:
a) pisemnie na adres: Leaflo.pl. Gwiaździsta 69d/5, 01-651 Warszawa
b) pocztą elektroniczną pod adres: info@leaflo.pl
c) przy użyciu formularza kontaktowego w sekcji „Kontakt” i poinformować o chęci zmiany danych.
9. Szczegółowe informacje o ochronie prywatności Klientów są umieszczone w sekcji Polityka prywatności.
10. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym.

§14
Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze e-Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w e-Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem e-Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów e-Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze e-Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

Życzymy udanych zakupów!
Sklep internetowy Leaflo.pl